Dags för årsmöte 2023!

ÖNTK

Kallelse till årsmöte för Övre Norrlands Taxklubb

Tid:                     2023-02-18 kl 12.00

Plats:                 Nordanågårdens Värdshus, Strandgatan 4 i Skellefteå

Anmälan:          Senast 11 februari till klubbens sekreterare ontk.sekr@gmail.com

Klubben bjuder på lunch innan årsmötet. För den som inte vill ha lunch börjar mötet kl 13.00.
Meddela vid anmälan om du inte vill ha lunch.

Årsmöteshandlingar kommer att vara tillgängliga i enlighet med stadgarna på klubbens hemsida senast två veckor innan årsmötet, det vill säga den 4 februari 2022.

Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt välkomna!

Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt välkomna!

Du hittar årsmöteshandlingarna här.

ÖNTK

Dagordning vid årsmöte 2023 för Övre Norrlands Taxklubb lördagen den 18 februari 2023

1. Justering av röstlängd

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden

skall justera protokollet

5. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst

6. Behandling av klubbstyrelsens resultaträkning och verksamhetsberättelse för det förflutna verksamhetsåret samt revisionsberättelse

7. Fastställande av balansräkning för verksamhetsåret

8. Fråga om disposition av vinst eller förlust enligt balansräkningen

9. Fråga om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen

10.Val av ordförande i klubben

11.Val av övriga ledamöter i klubbstyrelsen

12.Val av två revisorer

13.Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande

14.Budget för 2023

15.Behandling av motioner från klubbmedlemmar

16.Behandling av motioner/proposition till Taxfullmäktige. Delegater till Taxfullmäktige presenteras

17.Övriga ärenden

18.Mötet avslutas

Priser kommer utdelas efter mötet!

Kallelse till extra årsmöte 1-3/9 2020

Samtliga medlemmar kallas härmed till Övre Norrlands Taxklubbs extra digitala årsmöte den 1-3 september 2020.

Mötet genomförs på distans som ”förenklat årsmöte via webben” och pågår under tre dagar. Du deltar genom att någon gång under mötestiden avge dina röster. Du kan läsa mer om mötesformen på SKK.se och i de bifogade dokumenten ”instruktion för mötesdeltagare” samt ”arbetsordning” för mötet.

Deltagande vid mötet är endast möjlig för medlemmar som haft ett gällande medlemskap den 31 juli 2020 och har korrekt mejladress registrerad hos klubben. Om du vill registrera eller ändra din mejladress hos klubben – ta kontakt med Lilian Vesterlund via liliankurt@hotmail.com.

Samtliga medlemmar som uppfyller ovan kriterier kommer före mötets öppnande att få en inbjudan att delta skickad till sin e-postadress. Läs mer om hur du deltar i bifogad ”instruktion för mötesdeltagare”

Valbar till förtroendepost är endast den som nominerats senast fem dagar innan mötet. Nominering av personer sker till valberedningen och ska innehålla:

  • Namn på den nominerade
  • Den post nomineringen avser
  • Kontaktuppgifter till den nominerade

Person kan endast nomineras till en post av följande:

  1. Ordförande
  2. Styrelseledamot
  3. Suppleant

Valberedningen kontrollerar om den nominerade är tillfrågad och medlem i klubben samt, om den nominerade har nominerats till fler än en post, vilken post den nominerade önskar kandidera till.

Nomineringar skickas till Anna Kronman via anna.kronman@gmail.com. Valberedningen överlämnar sitt(ovanstående) förslag samt en lista över andra nominerade personer. Samtliga dessa är valbara vid årsmötet. I den bifogade arbetsordningen kan du läsa mer om hur valen fungerar.

Vänliga hälsningar

Revisorerna

Dokumenten till årsmötet finns under Dokument eller klicka här.