Kallelse till årsmöte för Övre Norrlands Taxklubb

Tid: 2024-03-02 kl 12.00
Plats: Nordanågården, Strandgatan 4 i Skellefteå
Anmälan: Senast 20 februari till klubbens sekreterare ontk.sekr@gmail.com
Klubben bjuder på lunch innan årsmötet. För den som inte vill ha lunch börjar mötet kl 13.00.
Meddela vid anmälan om du inte vill ha lunch.
Årsmöteshandlingar kommer att vara tillgängliga i enlighet med stadgarna på klubbens hemsida senast två veckor innan årsmötet, det vill säga den 17 februari 2024.

Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt välkomna!

Dags för årsmöte 2023!

ÖNTK

Kallelse till årsmöte för Övre Norrlands Taxklubb

Tid:                     2023-02-18 kl 12.00

Plats:                 Nordanågårdens Värdshus, Strandgatan 4 i Skellefteå

Anmälan:          Senast 11 februari till klubbens sekreterare ontk.sekr@gmail.com

Klubben bjuder på lunch innan årsmötet. För den som inte vill ha lunch börjar mötet kl 13.00.
Meddela vid anmälan om du inte vill ha lunch.

Årsmöteshandlingar kommer att vara tillgängliga i enlighet med stadgarna på klubbens hemsida senast två veckor innan årsmötet, det vill säga den 4 februari 2022.

Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt välkomna!

Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt välkomna!

Du hittar årsmöteshandlingarna här.

ÖNTK

Dagordning vid årsmöte 2023 för Övre Norrlands Taxklubb lördagen den 18 februari 2023

1. Justering av röstlängd

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden

skall justera protokollet

5. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst

6. Behandling av klubbstyrelsens resultaträkning och verksamhetsberättelse för det förflutna verksamhetsåret samt revisionsberättelse

7. Fastställande av balansräkning för verksamhetsåret

8. Fråga om disposition av vinst eller förlust enligt balansräkningen

9. Fråga om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen

10.Val av ordförande i klubben

11.Val av övriga ledamöter i klubbstyrelsen

12.Val av två revisorer

13.Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande

14.Budget för 2023

15.Behandling av motioner från klubbmedlemmar

16.Behandling av motioner/proposition till Taxfullmäktige. Delegater till Taxfullmäktige presenteras

17.Övriga ärenden

18.Mötet avslutas

Priser kommer utdelas efter mötet!