Sammanfattning av utställningsregler

Klicka på länken så laddas ett pdf-dokument med regler för utställning upp till din dator.

Utställnings och championatbestämmelser 2012

En sammanfattning av reglerna redovisas nedan:

Utdrag ur Utställningsbestämmelserna 2011
Från och med 2012-01-01 infördes nya utställningsbestämmelser. Här följer ett utdrag ur bestämmelserna.

Klassindelning och bedömningsordning
För samtliga raser gäller att hund får anmälas i endast en (1) klass. Ålder beräknas så att hunden skall ha uppnått för klassen bestämd ålder på utställningsdagen. Din hund kvalitetsbedöms individuellt i den klass du anmält. En hund kan få Excellent, Very Good, Good eller Sufficient pris i kvalitet. Hundar som erhållit Excellent ska tävla vidare i konkurrensklass. Om färre än fyra hundar erhållit Exc tävlar även hundarna med Very Good vidare. Efter den individuella bedömningen i alla klasser genomförs härefter konkurrensklassen. Hundarna placeras i placeringsordning sinsemellan och de hundar som är av certifikatkvalitet tilldelas CK.

Juniorklass 
9-18 månader (junkl) är öppen för hund som senast dagen den ställs ut har uppnått 9 månaders ålder men inte fyllt 18 månader. I denna klass skall man även anmäla sin hund om man har erforderlig jaktmerit MEN inte uppnått 15 månaders ålder vid utställningsdagen.

Unghundsklass
Är öppen för hund som senast på utställningsdagen uppnått 15 månaders ålder men inte fyllt 24 månader.

Jaktklass 
Är öppen för hund som har erforderlig jaktmerit och som senast på utställningsdagen uppnått 15 månaders ålder. Veteran som uppfyller kravet för jaktklass, får anmälas till denna klass. Hund som är ”fullcertad” och uppfyller kravet för jaktklass men saknar erforderliga provmeriter för att bli champion får anmälas till jaktklass.

Öppen klassen (ökl) 
Är öppen för hund som senast på utställningsdagen uppnått 15 månaders ålder.

Championklass (chkl)
Är öppen för hund som erhållit SKK godkänt utställningschampionat. Hund som erhållit svenskt utställningschampionat får anmälas i championklass, jaktklass om den har provmeriten som krävs alternativt, om hunden uppnått 8 års ålder, i veteranklass.

Veteranklass 8 – år (vetkl) 
Denna klass är öppen för hund, som senast på utställningensdagen uppnått 8 års ålder.

Skyldigheter 
Hund på utställning skall vara vaccinerad mot valpsjuka. Första vaccinationen vid lägst 10 veckors ålder och därefter vid ett års ålder eller senare. Dock inte för mer än fyra år sedan. Så kallad förstagångs vaccination får inte ha gjorts senare än 14 dagar före tävlingsdagen. SKK rekommenderar även att hunden är vaccinerad mot parvo.

Hund född efter 1997-01-01 skall vara ID-märkt genom tatuering. Deltagare som tar med sig egen avläsare har dock rätt att delta med mikrochipsmärkt hund (SKKs länsklubbar har egna avläsare).

Aga av hund är förbjuden.

Hund med ohyra eller smittsam sjukdom får inte delta.

Dräktig tik får inte delta i prov eller tävling 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter f örsta parningen, samt får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning.

Utställare är skyldig att låta sin hund stå till förfogande för doping-kontroll.

Hund som infunnit sig på utställningsplatsen är skyldig att delta i hela bedömningen.

Utställare är skyldiga att delta i avels- och uppfödarklass.